आपत्ती धोके व्यवस्थापन विभाग
महसूल-वन विभाग/मदत व पुनर्वसन विभाग
जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद
(Disaster Management Department, Collector Office Osmanabad)